Online-redigeringsværktøj

Oversættelse foretages primært i Redigeringsværktøjet, som kan vises i tilstandene Komfortabel, Side om sideeller Flersproget. Typisk er Komfortabel tilstand aktiveret.

Using the Main menu in the upper-left corner you can switch between files for translations, change translation language, contact manager, switch the view, get help or quit the editor.

Komfortabel tilstand

Komfortabel tilstand bruges hovedsageligt til oversættelser og består af de fire hovedafsnit:

 1. Venstre sidebjælke
 2. Midterste, øverste område
 3. Midterste, nederste område
 4. Højre sidebjælke

Editor Sections

Afsnit 1 - Venstre sidebjælke

I dette afsnit ses en liste over strenge, hvor den aktive er fremhævet. Strenge er tekstelementer, som enten er enkelte ord, udtryk eller sætninger. Visse strenge kan have erstatningstokens (noget i retning af {0}, {1} eller %1) eller elementer fra ICU-beskedsyntaks. Sådanne elementer skal ikke oversættes, da de anvendes af webstedets kode til dynamisk at indsætte oplysninger i strenge. To work with such strings, you should copy the source string and translate only the real words.

Strenge kan have flg. statusser:

 • Uoversat - uoversat
 • Uoversatte flertalsformer - delvist oversat (i tilfælde af at nogle af flertalsformerne er uoversætte)
 • Oversat - oversat
 • Ikke godkendte flertalsformer - delvist oversat (i tilfælde af at nogle af flertalsformerne ikke er godkendt)
 • Godkendt - godkendt
 • Skjult - skjult (kun synlig for projektadministratorer og korrekturlæsere)

Der kan også være flg. ikoner udover strenge:

 • Med kommentarer - strengen har kommentarer fra bidragsydere
 • Med problemstilling - strengen har en uløst problemstilling

When translating the content of an HTML, XML, TXT, DOCX, XLSX, HAML, Web XML, Markdown, MDX, DITA, FLSNP, Wiki, ADOC, Coffee, FTL, JS, TS, and FTLH file formats, a list of strings is displayed as a file preview. The string status is indicated by the following colors:

 • Rød - uoversat
 • Blue - translated
 • Light-green - approved
 • Gray - not for translation

En aktiv streng er fremhævet med gul.

HTML-visning

Flg. muligheder er tilgængelige for at håndtere ovenstående visning:

 • Grundlæggende listevisning - indlæs grundlæggende listevisning. Bruges til at skifte til en standardtilstand og se en strengeliste.
 • Fremhæv strenge - fremhæv uoversatte, oversatte og godkendte strenge. Bruges til at slå farvefremhævning af strenge til/fra.
 • Oversættelsesforhåndsvisning - vis oversættelsesforhåndsvisning. Bruges til at slå tilstanden oversættelsesforhåndsvisning til/fra.

HTML-visningsindstillinger

Strengsøgning

Der kan søges efter strenge efter kildetekst, oversættelser, kontekst eller alt på én gang. Afhængigt af det i Redigeringsværktøjet åbnede indhold, vil systemet søge efter match i den pågældende åbne fil eller alle projektstrengene.

For at søge efter strenge i filen eller hele projektet, angiv søgeindholdet i feltet Søg i fil (Søg strenge). En tastaturgenvej kan også bruges for at skifte til søgefeltet (som standard Ctrl+F).

Flg. indstillinger kan bruges til finjustering af søgeresultaterne:

 • Match bogstavtype – Med denne indstilling vil kun strenge skrevet med samme bogstavtype blive fundet. Søges f.eks. efter Arbejde inkl. Match bogstavtype, vil systemet finde Arbejde, Arbejder, Arbejdende, men ikke arbejde.
 • Match hel sætning – Med denne indstilling vil kun strenge indeholdende søgestrengen i samme rækkefølge blive fundet. Søges f.eks. efter Maskinoersættelse inkl. Match hel sætning, vil systemet finde Maskinoersættelse og maskinoersættelse, men ikke Oversættelsesmaskine. Når Match hele sætning ikke er aktiv, opdeler systemet søgeudtrykket i separate ord og søger efter match i strengene i uanset rækkefølge.
 • Eksakt match – Med denne indstilling vil kun strenge med et eksakt match med søgeudtrykket blive fundet. Søges f.eks. efter Arbejde inkl. Eksakt match, vil systemet finde Arbejde og arbejde, men ikke Arbejder og Arbejdende.

Match bogstavtype og Eksakt match kan kombineres ligesom Match bogstavtype og Match hele sætning kan. Match hele sætning og Eksakt match udelukker gensidigt hinanden.

Søgeudtrykket kan udgøre maks. 128 tegn. Overstiger en søgestreng 128 tegn, afkortes den automatisk til de første 128 tegn.

Strengsøgning

Strengefiltrering

Klik på og vælge den foretrukne filterindstilling for at filtrere de strenge, som vises i venstre sidepanel.

Tilgængelige filterindstillinger:

 • Vis alle – Vis alle strenge fra den åbnede fil/mappe i oprindelige rækkefølge.
 • Alle, Uoversatte først – Vis alle strenge fra den åbnede fil/mappe. Uoversatte strenge vises først i oversigten efterfulgt af oversatte og dernæst godkendte strenge.
 • Uoversatte – Vis kun strenge uden oversættelser.
 • Mangler stemmeafgivelse – Vis oversatte strenge uden stemmer.
 • Ikke godkendt – Vis oversatte strenge, som endnu ikke er godkendt.
 • Godkendt – Vis kun strenge med godkendte oversættelser.
 • QA-problemstillinger – Vis strenge uden QA-problemstillinger eller med uløste QA-problemstillinger på det aktuelle sprog.
 • Maskinoversættelse – Vis strenge oversat af TM- eller MT-forslag uden ændringer. Sådanne strenge kræver ofte yderligere revidering.
 • Med kommentarer – Vis strenge med kommentarer.
 • Med uløste problemstillinger – Vis strenge med uløste problemstillinger på det aktuelle/alle sprog.
 • Skjult – Vis strenge skjult for oversættere. Strenge kan enten skjules af projektadministratorer eller automatisk af Enterprise, når de markeres som dubletter.
 • Avanceret filter – Filter, der kan tilpasses med egne filtrerings- og sorteringsparametre.

Strengefilter

Verbale udtryk

Afsnittet Verbal udtryk gennemfører en regulær udtrykssøgning. Bestemt søgeparametre kan angives for strenge i projektet. Der kan f.eks. søges efter alle strenge begyndende med versaler og uden prikker i slutningen, eller indeholdende en dato.

Bemærk: Aktivering af verbale udtryk udelukker regulær strengsøgning.

Ønsker man f.eks. at udtrække alle strenge startende med en versal og med et punktum i slutningen, kan udtrykket kan se således ud: start"true", range "A,Å", anything, range "a,å,A,Z,0,9", limit "1,50,", then".", end "true"

Dekonstruktion af ovenstående udtryk:

start "true" – indikerer begyndelsen af strengen.
range "A,Z" – betyder, at strengen starter i tegmområdet A-Å.
range "a,z,A,Z,0,9" – betyder, at strengen kan indeholde tegn i områderne a-å og/eller A-Å og/eller 0-9.
limit "1,50" – betyder, at strenglængden er mellem1 og 50 tegn.
then "." – betyder, at strengen ender med et punktum.
end "true" – angiver slutningen på strengen.

Her er nogle yderligere brugerscenarie eksempler på, hvordan Verbal Expressions kan anvendes:

 • Strenge indeholdende URL’er: then "http", maybe "s", then "://", maybe "www.", anythingbut "
 • Strenge med %s- og %d-variabler: then "%", anyof "s,d"
 • Strenge med variabler omgivet af dobbelt krøllet parentes: then "{{", range "a,z", then ".", range "a,z", then "}}"
 • Strings that contain a floating point number: start, range "0,9", multiple, then ".", range "0,9", multiple, end

Benyt flg. udtrykssyntaks for at tilpasse et verbalt udtryk.

Klik på ikonet vil assistere med at se strengene med korresponderende arbejdsgangsstatusser. I hvert projekt bevæger strengene sig fra et workflow-trin til det næste. Der er to statusser, ToDo og Udført.

Statusfilter

Afsnit 2 - Midt-øverste område

Primært arbejdsområde med kildestrengen øverst, og oversættelsessektionen herunder. Inden en oversættelse foreslås, vælges først en streng fra venstre kolonne, der så vises i det øverste midterfelt, Kildestreng.

Tekst til oversættelse

Feltet viser også en evt. strengrelateret kontekst. Kontekst kan omfatte tekniske oplysninger, oplysning om, hvor linjen vises i det faktiske produkt eller et skærmbillede, der viser strengplaceringen i en UI. Har kildestrengen ingen kontekst, og er det uklart, hvordan den skal oversættes, så klik på Anmod og en projektadministrator underrettes om, at yderligere forklaring behøves.

Anmod om kontekst

Visse strenge kan have understreget ord eller udtryk. Dette betyder, at ordet/udtrykket tilhører projektterminologien og skal oversættes iht. udtryksbeskrivelsen. Yderligere forklaring føjet til udtrykket kan tjekkes mhp. præcis oversættelse. Dette kan gøres ved at holde markøren over den understregede tekst eller ved at klikke på ikonet Udtryk øverst i højre kolonne.

Visse udtryk kan inkludere oversættelser. Genbrug af allerede oversatte termer øger projektteksternes ensartethed. For at genbruge udtryksoversættelsen, så klik på det understregede udtryk, hvorefter dets oversættelse vises i oversættelsesfeltet.

Terminologi

Angiv oversættelsen i feltet lige under kildeteksten i midterkolonnen, og klik på Gem. Den næste kildestreng vises automatisk.

Gem oversættelse

Flertalsformer

Visse strenge kan have flertalsformer. Afhængigt af sprog, kan antallet af flertalsformer variere. Kinesisk har f.eks. én flertalsform, engelsk har to og nogle sprog kan have op til seks. Crowdin håndterer flertalsformer iht. CLDR Language Plural Rules.

Read more about CLDR Language Plural Rules.

Har en streng flere flertalsformer, vises alle strengvarianter sektionen, hvori oversættelser angives. Angiv oversættelser i de respektive faner, som viser flertalsformer af et målsprog.

Flertalsfaner

Man kan også få automatisk QA-tjek pop-up-meddelelser mhp. at undgå visse oversættelsesunøjagtigheder. F.eks. vises meddelelser om uoverensstemmelser ift. tegnsætning, antal mellemrum, antal variabler mv.

QA pop-up

Clicking icon in the top right allows you to:

 • Kopiér streng-URL for at tilgå en specifik streng vha. dens unikke link eller dele det med andre.
 • tilgå Oversættelseshistorik for at se alle ændringer udført på strengen. I oversættelsesvinduet vises også Maksimale længde på oversættelse, såfremt denne grænse overskrides.

Sektion 2

Yderligere knapper tilgængelige i oversættelsessektionen:
Copy Source - Kopiér kilde. Brug til at beholde den oprindelige strengstruktur, mens teksten oversættes med erstatningstokens eller elementer i ICU-meddelelsessyntaks.
Ryd oversættelse - Ryd. Anvendes ved behov for hurtig sletning af hele forslaget.
Tekstmarkeringstilstand - Tekstmarkeringstilstand. Bruges, hvis dele af oversættelser ønskes kopieret fra Oversættelseshukommelse (TM) eller Maskinoversættelser (MT).

Sektion 3 - Midt-nederste område

Denne sektion indeholder de ressourcer, som kan være nyttige:

 • Oversættelser fra øvrige projektmedlemmer
 • Forslag fra Oversættelseshukommelsen (TM)
 • Maskinoversættelseforslag (MT)
 • Oversættelser til andre sprog

Klikkes på et af forslagene, indsættes dette i oversættelsesområdet. Benyt det som grundlag for eget forslag.

Klik på ikonet Brug og gem på det ønskede forslag for hurtigt at kopiere TM- eller MT-forslag til oversættelsesområdet og gemme det.

Rullelisten Andre sprog muliggør at tjekke en strengoversættelse på andre målsprog. Dette kan være et nyttigt værktøj for flersprogede bidragsydere samt ifm. oversættelse af sprogdialekter.

Andre sprog

Findes der allerede er et korrekt forslag, så stem på dette. For at stemme på flere oversættelser vil det være mest bekvemt at skifte til Side-ved-side tilstand.

Stemmeafgivelse

Er man korrekturlæser og agter at tjekke og godkende flere end én oversættelse, så skift til Side-ved-side tilstand.

Sektion 4 - Højre sidepanel

Kommentarer

Via fanen Kommentarer kan der debatteres betydningen af kildestrengen eller andre relaterede spørgsmål. For at gavne flest mulige oversættere anbefales det kun at benytte projektkildesproget til generelle debatter. Benyt “@” samt brugernavn for at sende din besked til en bestemt bruger.

Kommentarer

Problematikanmeldelse

I fanen Kommentarer kan man anmelde problematikker vedr. kildestrenge eller oversættelser til projektadministratorerne ved at afkrydse feltet Problem.

Tilgængelige problematiktyper:

 • Generelt spørgsmål – Generel forespørgsel vedr. kildestrengen eller dens oversættelser.
 • Aktuel oversættelse er forkert – Den til kildestrengen foreslåede oversættelse er forkert og kræver korrektion.
 • Manglende kontekstuel information – Præcis betydning af strengen er uklar/tvetydig og kræver yderligere uddybning.
 • Fejl i kildestrengen – Kildeteksten indeholder en eller flere fejltyper.

Strenge med uløste problemer kan filtreres via valget Med uløste problematikker.

Læs mere om Strengefiltrering.

Problemstilling

Problematikker anmeldes til projektadministratorer mhp. fejlrettelse eller konteksttilføjelse og problemløsning. Der kan også vælges Redigér, Løseller Slet for en problematik ved at placere markøren på den.

Problematikmuligheder

Har projektejer eller -administratorer opsat Jira-integration, videreformidles alle anmeldte problematikker til Jira-kontrolpanelet for yderligere behandling og løsning uden behov for brug af Crowdins Redigeringsværktøj.

Læs mere om Jira-integration.

Kommentarudveksling med eksterne organisationer

Ved behov for at debattere en strengoversættelse med nogle uden for organisationen (f.eks. et leverandørteam), kan muligheden Delte vælges ifm. kommentaroprettelsen i Redigeringsværktøjet. På samme vis kan leverandøroversættere nævne organisationsteamet for at tydeliggøre en kontekst eller anmelde kildetekstfejl. Indstilling muliggør kommunikation på tværs af organisationer og muliggør løsning af evt. problematikker, som kan kræve hurtigt svar. Øvrige kommentarer, dvs. oprettet uden valgmuligheden Delte, er kun tilgængelige for organisationsmedlemmerne.

Kommentarudveksling med eksterne organisationer

Søg i TM

Via fanen Søg TM kan man tjekke alle tilgængelige oversættelser fra Oversættelseshukommelse, der er samlingen af oversættelser uploadet til systemet af projektadministratorerne.

Fanen Søg TM giver flg. valgmuligheder:

 • Kilde – Søg efter match på et kildesprog.
 • Mål – Søg efter match på et målsprog.
 • Gæt oversættelse – Fremhæv sandsynlig oversættelse af en søgesætning.
 • Numerisk ækvivalens – Match cifre fra en søgesætning med andre cifre.

For yderligere at maksimere søgeresultater, kan flg. jokertegn bruges i søgesætningen:

Angiv en stjerne (*) for f.eks. at finde ord med forskellige slutninger/begyndelser.
Eks.: any* finder any, anyway, anything
Eks.: *way finder way, anyway, highway

Angiv et plustegn (+) for at finde ord, hvis slutning/begyndelse skal være forskellig.
Eks.: any+ finder anyway, anything, anywhere, undtagen any
Eks.: +way finder anyway, highway, someway, undtagen way

Benyt minustegn (-) til at udelukke søgeord.
Eks.: Save -as

Benyt anførselstegn til at finde den nøjagtige ordkombination.
Eks.: “Save as”

Søg i TM

Udtryk

Via fanen Udtryk kan en evt. eksisterende ordliste til strengen vises. Der kan også søges efter udtryk i projektordlisten.  Findes et specifikt udtryk ikke i projektordlisten, viser systemet kun Wikipedia-forklaringer.

Udtryk

Side om side-tilstand

I Side om Side-tilstand kan oversættere kan også oversætte, selv om denne tilstand primært er beregnet til praktisk stemmeafgivelse for flere oversættelser i træk, mens administratorer og korrekturlæsere kan godkende de bedste bedømte oversættelser.

To switch to the Side-by-Side mode, click on the Main menu in the upper-left corner and choose View > Side-by-Side.

Til oversættere

For at stemme, klik på tegnet plus -, hvis oversættelsen er passende, eller minus , hvis oversættelsen ikke er passende. Translations that get the most positive votes will then appear on the top of all the translations available for the string.

Side om Side-stemmeafgivelse

Til korrekturlæsere

Review the translations to make sure they are ready for export and click Approve icon next to the suggestion to approve each translation separately.

For at godkende nogle/alle strenge samtifig, markér deres afkrydsningsfelter til venstre og klik så på Godkend.

Side om Side-korrekturlæsning

Bemærk: Sørg for at aktivere QA-tjek som hjælp til at finde strenge, som kræver gennemgang. For fundne problematikker, understreges oversættelsen, der kræver gennemgang, med rødt.

QA-problematikker

Suggesting Translations

For at foreslå en anden oversættelse, så klik på den tekst, du vil ændre, og når det er gjort, klik på Gem. Din oversættelse vil blive føjet til forslagslisten.

Gem forslag

Oversættelsesgodkendelser

Hver oversættelse kan godkendes enten én eller flere gange af flere korrekturlæsere og projektmedlemmer med administratortilladelser (eller højere). Når en oversættelse er godkendt mindst én gang, vil den fremgå som sådan på alle projektarbejdsgangstrin.

Flere godkendelser

Om nødvendigt kan en korrekturlæser eller et projektmedlem med administratortilladelser (eller højere) redigere listen over godkendelser for oversættelser godkendt to eller flere gange ved at fjerne godkendelser én ad gangen, eller alle på én gang.

Følg disse trin for at redigere listen over godkendelser:

 1. Åbn den relevante streng i Redigeringsværktøjet.
 2. Klik på profilbilledet af korrekturlæserne, der godkendte oversættelsen.
 3. Klik på Redigér.
 4. Klik på Fjern alle eller klik ved siden af den godkendelse, der skal fjernes.
 5. Klik på Færdig.

Fjernelse af godkendelser

Oversættelser med det højeste antal godkendelser har højeste prioritet. De vil fremgå øverst på oversættelseslisten i redigeringsværktøjet og bruges ved oversættelses-download.

Når en streng har mere end én oversættelse, dannes oversættelseslisten baseret på flg. prioritet:

 1. Oversættelse med det højeste antal godkendelser – Blandt oversættelser, som er godkendt flere gange, har oversættelsen med det højeste antal godkendelser topprioritet.
 2. Oversættelse med den senest tilføjede godkendelse – Blandt oversættelser kun godkendt én gange, har oversættelsen med den senest tilføjede godkendelse topprioritet.
 3. Oversættelse med flest stemmer – Blandt oversættelser uden godkendelser, har oversættelsen med flest stemmer topprioritet.
 4. Senest tilføjet oversættelse – Blandt oversættelser uden godkendelser eller stemmer, har den senset tilføjede oversættelse topprioritet.

Flersprogstilstand

Flersprogstilstanden giver funktioner såsom i Side om side-tilstanden og lader flersprogede oversættere og korrekturlæsere at arbejde med flere sprog på samme tid. You can select up to ten languages to work with simultaneously. The right panel shows the string’s translations of the language you’re entering a translation for or the one that was selected last.

Flersprogstilstand

To switch to the multilingual mode, click on the Main menu in the upper-left corner, choose View > Multilingual, select the languages you’d like to work with, and click Apply.

To add new languages or remove some of the earlier selected ones, click on the Main menu in the upper-left corner, choose Language, alternatively click on the Languages in the upper-left corner, then do the necessary modifications to the language list and click Apply.

For Proofreaders

Korrekturlæsningsprocessen fungerer stort set på samme måde som i Side om Side-tilstanden undtagen ifm. godkendelse eller fjernelser af godkendelse for alle eller et par strenge på én gang. Systemet udfører handlingen for alle valgte sprog i Flersproget tilstand.

Using Filter in Multilingual Mode

When using filter options in multilingual mode, the system will show strings that meet the selected criteria for at least one of the selected languages.

This behavior applies to the following filter options:

 • Uoversat
 • Ikke godkendt
 • Godkendt
 • QA-problematikker
 • Maskinoversættelser
 • Avanceret filter > Oversættelser opdateret
 • Avanceret filter > Oversættelser > Delvis oversat (flertal)
 • Avanceret filter > Oversættelser > Samme som kildestreng
 • Avanceret filter > Stemmer

Oversættelse af RTL-sprog

When translating between LTR and RTL languages, some elements in the translation field in the Editor might not be displayed the same way as they will be once exported.

To be sure that RTL translations will be displayed correctly in the exported file, we recommend making translations the following way:

 1. Click under the source text (or Alt+C key combination).
 2. Oversæt kildeteksterne til målsproget.
 3. Oversæt ikke variabler, tags mv. i kildeteksten, selv hvis de ser forkerte ud. They will be in the right positions in the exported file.

Gem forslag

For cases when you need to provide bidirectional translations (e.g., strings with placeholders), we recommend using the Unicode Table app, with the help of which you can copy and paste right-to-left and left-to-right marks to the translation field, changing the direction of text where needed.

Gem forslag

Indstillinger, Redigeringsværktøj

Klik på i øverste højre hjørne for at åbne Redigeringsværktøjsindstillingerne.

Indstillinger

Indstillinger for Redigeringsværktøjet indkluderer flg. opsætning:

 • I Oversættelseshukommelsesforslag – kan defineres minimums lighedsmatch (i procent) for oversættelseshukommelsesforslag vist under oversættelsesområdet.
 • Kompakte strengevisning – når aktiveret, vises kun begyndelsen af de lange strenge i strengoversigten.
 • KS-tjek – når aktiveret, ses advarsels popup-meddelelser, hver gang en oversættelse med en vis unøjagtighed (tegnsætning/tags/mellemrumsfejl, mangl. variabler mv.) forsøges gemt.
  Validatorer

 • Auto-fuldfør – når aktiveret, vises en pop-up med oversættelsesforudsigelse og auto-oversættelsesfuldførelse, mens oversættelsen skrives.
 • Auto-godkend – når aktiveret, godkendes oversættelser, tilføjet af korrekturlæsere eller medlemmer med højere tilladelser, automatisk.
 • HTML tags-visning – muligheden Vis eller Skjulkan vælges, hvilket vil omfatte alle HTML-tags. Er Auto valgt, skjules tags i HTML-, Haml-, XML-, Web-, XML-, Markdown- og Docx-filer, men vises i øvrige filformater. Når tags er skjulte, kan man f.eks. forvente at:
  <a href="https://sample.com">Test</a>
  

  erstattes med

  <0>Test</0>
  
 • Farvetema – angiv Lyst eller Mørkt tema, eller vælg Auto for at lade Redigeringsværktøjet at indstille temaet baseret på enhedssystemindstillingerne.
  Indstillinger

Nyttige tips

Tastaturgenveje

Benyt tastaturgenveje til hurtige handlinger i Redigeringsværktøjet. Tjek listen over tastaturgenveje ved at klikke på tastaturikonet øverste til højre. De fleste af genvejstasterne kan tilpasses jf. personlige præferencer. Klik på den ønskede tastekombination og ændr den vha. dit tastatur.

Tastaturgenveje

Nem adgang til hyppigst brugte menupunkter med ét klik:

 • Sprog – klik på det aktuelle sprog (Fransk i nedenstående skærmfoto)
 • Filer – klik på det aktuelle filnavn (impact.xml i nedenstående skærmfoto)
 • Redigeringsværktøjstilstand – klik på det aktuelle trin (Oversæt i nedenstående skærmfoto)
  Hurtigadgang

Nyttige indstillinger for kildeord

For at tjekke Oversættelseshukommelsesforslag til et bestemt ord eller en sætning, så vælg det i kildestrengen og vælge Søg i TM fra menuen. Du kan også søge efter en ord- eller en sætningsforklaring i projektterminologien og Wikipedia.

Bemærk:Opret Udtryk-muligheden i denne sektion er kun tilgængelig for administratorer.

Søg i Ordliste

Skift til en anden fil

Følg disse trin for at oversætte strenge fra de øvrige filer:

 1. Click on the Main menu or click on the current file name in the upper-left corner.
 2. Vælg Fil > Åbn.
  Open file
 3. Markér den ønskede fil og klik på Åbn. Eller dobbeltklik blot på den ønskede fil.
  Choose file

To see all strings of the project, click on the Main menu in the upper-left corner, go to File > All Strings. Alternatively click on the current file name in the upper-left corner > All Strings.

Erstatte i Foreslået Oversættelser

Man kan nemt finde og erstatte foreslåede oversættelser vha. funktionen Erstat i oversættelser.

Følg disse trin for at ændre tidligere tilføjede oversættelser:

 1. Vælg på Projektsiden det passende sprog.
 2. Klik på Alle strenge > Oversættelse eller vælg en fil til oversættelse.
 3. Click on the Main menu in the upper-left corner.
 4. Gå til Fil > Erstat i oversættelser.
  Erstat oversættelser
 5. Insert the word, phrase, or sentence you want to substitute and the text to replace it with.
  Indsæt tekst
 6. Click Preview to find the strings that will be replaced.
  Forhåndsvisning
 7. Vælg de oversættelser, som skal erstattes, og klik på Erstat markerede for at færdiggøre.

Avanceret filter

Der kan oprettes et tilpasset filter af strenge ved at klikke på ikonet Filtrér strenge og vælge Avanceret filter.
You can choose multiple filter parameters (e.g., strings added, strings updated, translations updated, Labels and more) based on your specific needs to sort the strings. Dette kan bidrage til meget hurtigere at finde ønskede oplysninger.

I nedenstående skærmfoto ses strengene filtreret jf. parametrene Oversættelser opdateret-interval, de Etiketter, hvormed filtrerede strenge skal markeres, Kommentarer, Synlighed og Godkendt af samt sorteret efter Alfabet i Faldende rækkefølge.

Avanceret filter

Skjul Kontekst i Side om Side-tilstand

Kontekst vises som standard. Benyt ikonet Info til at skjule kontekst og andre oplysninger såsom oversættelses-/godkendelsesdato og forslagsforfattere. Uden kontekst fylder strenge mindre på skærmen.

Skjul kontekst

Opgaver i Redigeringsværktøjet

Når en oversætter/korrekturlæser har en tildelt opgave, er alle opgaveroplysninger tilgængelige via Redigeringsværktøjet:

 1. Opgavenavnetfremgår øverst på værktøjsbjælken.
 2. Filtre og søgninger gælder alene en bestemt opgave.
 3. Task details can be accessed by clicking the menu on the upper-left corner.

Opgavemenuen består af flg. komponenter og funktioner:

 • navn, forfaldsdato, sprog samt opgavetype
 • muligheder for at down-/uploade oversættelser til den forhåndenværende opgave
 • mulighed for at afslutte den forhåndenværende opgave (knappen “Afslut Redigeringsværktøj”) og returnere til opgavelisten Opgavemenu

Var denne artikel nyttig?