Online-redigeringsværktøj

Translations are mainly made in the Editor which can be viewed in Comfortable or Side-by-Side mode. Typically Comfortable mode is enabled.

Using the Menu in the top left corner you can switch between files for translations, change translation language, contact manager, switch the view, get help or quit the editor.

Comfortable Mode

Comfortable mode is mainly used for translations and consists of the four main sections:

 1. Left sidebar
 2. Middle-top area
 3. Middle-bottom area
 4. Right sidebar

Sektioner, Redigeringsværktøj

Section 1 - Left sidebar

In this section, you will see the list of strings, and the active one will be highlighted. Strenge er tekstelementer, som enten er enkelte ord, udtryk eller sætninger. Some strings might have replacement tokens (something like {0}, {1}, or %1) or elements of ICU message syntax. Such items themselves should not be translated but are used by the website code to insert some information into strings dynamically. For at behandle sådanne strenge, kopieres kildestrengen og kun de egentlige ord oversættes.

Strenge kan have flg. statusser:

 • Untranslated - uoversat
 • Plural forms untranslated - delvist oversat (i tilfælde af at nogle af flertalsformer er uoversætte)
 • Translated - oversat
 • Plural forms unapproved - delvist oversat (i tilfælde af at nogle af flertalsformer ikke er godkendt)
 • Approved - godkendt
 • Hidden - skjult (kun synlig for projektadministratorer og korrekturlæsere)

There also might be the following icons besides strings:

 • With Comments - the string has comments from contributors
 • With Issue - the string has an unresolved issue

While translating the content of an HTML, XML, TXT, DOCX, HAML, Web XML, and Markdown file formats a list of strings is displayed as a file preview. Statusser for strengene markeres med flg. farver:

 • Rød - uoversat
 • Lysegrøn - oversat
 • Grøn - godkendt
 • Grey - not for translation

En aktiv streng er fremhævet med farven gul.

HTML view

The following options are available to manage the above view:

 • Basic List View - load basic list view. Use to switch to a standard mode and see a list of strings.
 • Highlight Strings - highlight untranslated, translated, and approved strings. Use to turn on/off color highlight of strings.
 • Translation Preview - show translation preview. Use to turn on/off translations preview mode.

HTML view options

Strengsøgning

Der kan søges efter strenge efter kildetekst, oversættelser, kontekst eller alt på én gang. Afhængigt af det i Redigeringsværktøjet åbnede indhold, vil systemet søge efter match i den pågældende åbne fil eller alle projektstrengene.

For at søge efter strenge i filen eller hele projektet, angiv søgeindholdet i feltet Søg i fil (Søg strenge). En tastaturgenvej kan også bruges for at skifte til søgefeltet (som standard Ctrl+F).

Flg. indstillinger kan bruges til finjustering af søgeresultaterne:

 • Match bogstavtype – Med denne indstilling vil kun strenge skrevet med samme bogstavtype blive fundet. Søges f.eks. efter Arbejde inkl. Match bogstavtype, vil systemet finde Arbejde, Arbejder, Arbejdende, men ikke arbejde.
 • Match hel sætning – Med denne indstilling vil kun strenge indeholdende søgestrengen i samme rækkefølge blive fundet. Søges f.eks. efter Maskinoersættelse inkl. Match hel sætning, vil systemet finde Maskinoersættelse og maskinoersættelse, men ikke Oversættelsesmaskine. Når Match hele sætning ikke er aktiv, opdeler systemet søgeudtrykket i separate ord og søger efter match i strengene i uanset rækkefølge.
 • Eksakt match – Med denne indstilling vil kun strenge med et eksakt match med søgeudtrykket blive fundet. Søges f.eks. efter Arbejde inkl. Eksakt match, vil systemet finde Arbejde og arbejde, men ikke Arbejder og Arbejdende.

Match bogstavtype og Eksakt match kan kombineres ligesom Match bogstavtype og Match hele sætning kan. Match hele sætning og Eksakt match udelukker gensidigt hinanden.

Søgeudtrykket kan udgøre maks. 128 tegn. Overstiger en søgestreng 128 tegn, afkortes den automatisk til de første 128 tegn.

Strengsøgning

Filtering Strings

Klik på og vælge den foretrukne filterindstilling for at filtrere de strenge, som vises i venstre sidepanel.

Tilgængelige filterindstillinger:

 • Vis alle – Vis alle strenge fra den åbnede fil/mappe i oprindelige rækkefølge.
 • Alle, Uoversatte først – Vis alle strenge fra den åbnede fil/mappe. Uoversatte strenge vises først i oversigten efterfulgt af oversatte og dernæst godkendte strenge.
 • Uoversatte – Vis kun strenge uden oversættelser.
 • Mangler stemmeafgivelse – Vis oversatte strenge uden stemmer.
 • Ikke godkendt – Vis oversatte strenge, som endnu ikke er godkendt.
 • Godkendt – Vis kun strenge med godkendte oversættelser.
 • QA-problemstillinger – Vis strenge uden QA-problemstillinger eller med uløste QA-problemstillinger på det aktuelle sprog.
 • Maskinoversættelse – Vis strenge oversat af TM- eller MT-forslag uden ændringer. Sådanne strenge kræver ofte yderligere revidering.
 • Med kommentarer – Vis strenge med kommentarer.
 • Med uløste problemstillinger – Vis strenge med uløste problemstillinger på det aktuelle/alle sprog.
 • Skjult – Vis strenge skjult for oversættere. Strings can be hidden by project managers or hidden automatically by Crowdin when they are marked as duplicates.
 • Avanceret filter – Filter, der kan tilpasses med egne filtrerings- og sorteringsparametre.

Strengefilter

Verbale udtryk

Afsnittet Verbal udtryk gennemfører en regulær udtrykssøgning. Bestemt søgeparametre kan angives for strenge i projektet. Der kan f.eks. søges efter alle strenge begyndende med versaler og uden prikker i slutningen, eller indeholdende en dato.

Bemærk: Aktivering af verbale udtryk udelukker regulær strengsøgning.

Ønsker man f.eks. at udtrække alle strenge startende med en versal og med en prik i slutningen, kan udtrykket kan se sådan ud: start, derefter "A,Z", anything, range "a,z,A,Z,0,9", limit "1,", then".", slut

Let’s break down the expression above:

start – indicates the beginning of the expression. then "A,Z" – means that your expression starts with characters ranging A-Z. range "a,z,A,Z,0,9" – means that your custom placeholder might include characters ranging a-z and/or A-Z and/or 0-9. limit "1," – means that the length of the expression is from 1 character. then "." – means that your expression ends with a dot. end – indicates the end of the expression.

Benyt flg. udtrykssyntaks for at tilpasse et verbalt udtryk.

Section 2 - Middle-top area

Primært arbejdsområde med kildestrengen øverst, og oversættelsessektionen herunder. Inden en oversættelse foreslås, vælges først en streng fra venstre kolonne, der så vises i det øverste midterfelt, Kildestreng.

Tekst til oversættelse

Feltet viser også en evt. strengrelateret kontekst. Kontekst kan omfatte tekniske oplysninger, oplysning om, hvor linjen vises i det faktiske produkt eller et skærmbillede, der viser strengplaceringen i en UI. Har kildestrengen ingen kontekst, og er det uklart, hvordan den skal oversættes, så klik på Anmod og en projektadministrator underrettes om, at yderligere forklaring behøves.

Anmod om kontekst

Visse strenge kan have understreget ord eller udtryk. Dette betyder, at ordet/udtrykket tilhører projektterminologien og skal oversættes iht. udtryksbeskrivelsen. Yderligere forklaring føjet til udtrykket kan tjekkes mhp. præcis oversættelse. Dette kan gøres ved at holde markøren over den understregede tekst eller ved at klikke på ikonet Udtryk øverst i højre kolonne.

Visse udtryk kan inkludere oversættelser. Genbrug af allerede oversatte termer øger projektteksternes ensartethed. For at genbruge udtryksoversættelsen, så klik på det understregede udtryk, hvorefter dets oversættelse vises i oversættelsesfeltet.

Terminologi

Angiv oversættelsen i feltet lige under kildeteksten i midterkolonnen, og klik på Gem. Den næste kildestreng vises automatisk.

Gem oversættelse

Flertalsformer

Visse strenge kan have flertalsformer. Afhængigt af sprog, kan antallet af flertalsformer variere. Kinesisk har f.eks. én flertalsform, engelsk har to og nogle sprog kan have op til seks. Crowdin håndterer flertalsformer iht. CLDR Language Plural Rules.

Læs mere om CLDR Language Plural Rules.

Har en streng flere flertalsformer, vises alle strengvarianter sektionen, hvori oversættelser angives. Angiv oversættelser i de respektive faner, som viser flertalsformer af et målsprog.

Flertalsfaner

Man kan også få automatisk QA-tjek pop-up-meddelelser mhp. at undgå visse oversættelsesunøjagtigheder. F.eks. vises meddelelser om uoverensstemmelser ift. tegnsætning, antal mellemrum, antal variabler mv.

QA pop-up

Clicking icon in the top right allows you to:

 • Kopiér streng-URL for at tilgå en specifik streng vha. dens unikke link eller dele det med andre.
 • tilgå Oversættelseshistorik for at se alle ændringer udført på strengen. I oversættelsesvinduet vises også Maksimale længde på oversættelse, såfremt denne grænse overskrides.

Sektion 2

Yderligere knapper tilgængelige i oversættelsessektionen:
Copy Source - Kopiér kilde. Brug til at beholde den oprindelige strengstruktur, mens teksten oversættes med erstatningstokens eller elementer i ICU-meddelelsessyntaks.
Ryd oversættelse - Ryd. Anvendes ved behov for hurtig sletning af hele forslaget.
Tekstmarkeringstilstand - Tekstmarkeringstilstand. Bruges, hvis dele af oversættelser ønskes kopieret fra Oversættelseshukommelse (TM) eller Maskinoversættelser (MT).

Section 3 - Middle-bottom area

Denne sektion indeholder de ressourcer, som kan være nyttige:

 • Oversættelser fra øvrige projektmedlemmer
 • Forslag fra Oversættelseshukommelsen (TM)
 • Maskinoversættelseforslag (MT)
 • Oversættelser til andre sprog

Klikkes på et af forslagene, indsættes dette i oversættelsesområdet. Benyt det som grundlag for eget forslag.

Klik på ikonet Brug og gem på det ønskede forslag for hurtigt at kopiere TM- eller MT-forslag til oversættelsesområdet og gemme det.

Rullelisten Andre sprog muliggør at tjekke en strengoversættelse på andre målsprog. Dette kan være et nyttigt værktøj for flersprogede bidragsydere samt ifm. oversættelse af sprogdialekter.

Andre sprog

Findes der allerede er et korrekt forslag, så stem på dette. For at stemme på flere oversættelser vil det være mest bekvemt at skifte til Side-ved-side tilstand.

Stemmeafgivelse

Er man korrekturlæser og agter at tjekke og godkende flere end én oversættelse, så skift til Side-ved-side tilstand.

Section 4 - Right sidebar

Kommentarer

Via fanen Kommentarer kan der debatteres betydningen af kildestrengen eller andre relaterede spørgsmål. For at gavne flest mulige oversættere anbefales det kun at benytte projektkildesproget til generelle debatter. Benyt “@” samt brugernavn for at sende din besked til en bestemt bruger.

Kommentarer

Problematikanmeldelse

I fanen Kommentarer kan man anmelde problematikker vedr. kildestrenge eller oversættelser til projektadministratorerne ved at afkrydse feltet Problem.

Tilgængelige problematiktyper:

 • Generelt spørgsmål – Generel forespørgsel vedr. kildestrengen eller dens oversættelser.
 • Aktuel oversættelse er forkert – Den til kildestrengen foreslåede oversættelse er forkert og kræver korrektion.
 • Manglende kontekstuel information – Præcis betydning af strengen er uklar/tvetydig og kræver yderligere uddybning.
 • Fejl i kildestrengen – Kildeteksten indeholder en eller flere fejltyper.

Strenge med uløste problemer kan filtreres via valget Med uløste problematikker.

Læs mere om Strengefiltrering.

Problemstilling

Problematikker anmeldes til projektadministratorer mhp. fejlrettelse eller konteksttilføjelse og problemløsning. Der kan også vælges Redigér, Løseller Slet for en problematik ved at placere markøren på den.

Problematikmuligheder

Har projektejer eller -administratorer opsat Jira-integration, videreformidles alle anmeldte problematikker til Jira-kontrolpanelet for yderligere behandling og løsning uden behov for brug af Crowdins Redigeringsværktøj.

Read more about Jira Integration.

Search TM

By going to the Search TM tab, you can check for all the available translations from Translation Memory that is the vault of translations uploaded to the system by project managers.

The Search TM tab provides the following options:

 • Kilde – Søg efter match på et kildesprog.
 • Mål – Søg efter match på et målsprog.
 • Gæt oversættelse – Fremhæv sandsynlig oversættelse af en søgesætning.
 • Numerisk ækvivalens – Match cifre fra en søgesætning med andre cifre.

Additionally, to maximize your search results, you can use the following wildcards with your search phrase:

Type an asterisk (*) to find words where the end or beginning may be different. Example: any* finds any, anyway, anything Example: *way finds way, anyway, highway

Type a plus sign (+) to find words where the end or beginning must be different. Example: any+ finds anyway, anything, anywhere, except any Example: +way finds anyway, highway, someway, except way

Type a minus sign (-) to exclude words from your search. Example: Save -as

Use quotation marks to find the exact combination of words. Example: “Save as”

Search TM

Terms

Terms tab can be used to see the existing glossary available for the string (if any). You can also search for the terms in project glossary.  If the specific term is not available in the project’s glossary, the system will show you Wikipedia explanations.

Terms

Side-by-Side Mode

In Side-by-Side mode, translators can also translate, although, this mode is mostly intended for comfortable voting for multiple best translations in a row, while managers and proofreaders can approve the best translations.

To switch to the Side-by-Side mode, open the Menu in the top left corner then choose View > Side-by-Side.

For translators

To vote click on the plus sign if you like the translation, minus - if the translation doesn’t seem correct. Oversættelserne, som får flest plusstemmer, vil derefter blive vist oven over alle tilgængelige strengoversættelser.

Side-by-Side Voting

For proofreaders

Review the translations to make sure they are ready for export and click Approve icon next to the suggestion to approve each translation separately.

For at godkende nogle/alle strenge samtifig, markér deres afkrydsningsfelter til venstre og klik så på Godkend.

Side-by-Side Proofreading

Note: Make sure to enable QA checks to help you find strings that require review. For fundne problematikker, understreges oversættelsen, der kræver gennemgang, med rødt.

QA issues

Foreslå oversættelser

For at foreslå en anden oversættelse, så klik på den tekst, du vil ændre, og når det er gjort, klik på Gem. Din oversættelse vil blive føjet til forslagslisten.

Save suggestion

Oversættelse af RTL-sprog

Ved oversættelse mellem LTR- og RTL-sprog vises visse elementer i oversættelsesområdet i redigeringsværktøjet muligvis ikke på samme måde, som de bliver eksporteret.

To be sure that RTL translations will be displayed correctly in the exported file, we recommend making translations the following way:

 1. Click under the source text (or Alt+C key combination).
 2. Oversæt kildeteksterne til målsproget.
 3. Lad variabler, tags, osv. forblive uændrede i oversættelsen, selv om de ser forkerte ud. De vil være i de korrekte placeringer i den eksporterede fil.

Save suggestion

Indstillinger, Redigeringsværktøj

To open the Editor settings, click in the right upper corner.

Indstillinger

Indstillinger for Redigeringsværktøjet indkluderer flg. opsætning:

 • I Oversættelseshukommelsesforslag – kan defineres minimums lighedsmatch (i procent) for oversættelseshukommelsesforslag vist under oversættelsesområdet.
 • Kompakte strengevisning – når aktiveret, vises kun begyndelsen af de lange strenge i strengoversigten.
 • KS-tjek – når aktiveret, ses advarsels popup-meddelelser, hver gang en oversættelse med en vis unøjagtighed (tegnsætning/tags/mellemrumsfejl, mangl. variabler mv.) forsøges gemt.
  Validatorer

 • Auto-fuldfør – når aktiveret, vises en pop-up med oversættelsesforudsigelse og auto-oversættelsesfuldførelse, mens oversættelsen skrives.
 • Auto-godkend – når aktiveret, godkendes oversættelser, tilføjet af korrekturlæsere eller medlemmer med højere tilladelser, automatisk.
 • HTML tags-visning – muligheden Vis eller Skjulkan vælges, hvilket vil omfatte alle HTML-tags. Er Auto valgt, skjules tags i HTML-, Haml-, XML-, Web-, XML-, Markdown- og Docx-filer, men vises i øvrige filformater. Når tags er skjulte, kan man f.eks. forvente at:
  <a href="https://sample.com">Sample</a>
  

  will be replaced with

  <0>Sample</0>
  
 • Farvetema – angiv Lyst eller Mørkt tema, eller vælg Auto for at lade Redigeringsværktøjet at indstille temaet baseret på enhedssystemindstillingerne.
  Indstillinger

Helpful tips

Tastaturgenveje

Use keyboard shortcuts to take actions in the editor quickly. Check the list of keyboard shortcuts by clicking the keyboard icon in the right upper corner. Most of the hotkeys can be customized to your personal preferences. Klik på den ønskede tastekombination og ændr den vha. dit tastatur.

Tastaturgenveje

Easy access to most-used menu items in one click:

 • Sprog – klik på det aktuelle sprog (Fransk i nedenstående skærmfoto)
 • Filer – klik på det aktuelle filnavn (impact.xml i nedenstående skærmfoto)
  Hurtigadgang

Useful options for source words

For at tjekke Oversættelseshukommelsesforslag til et bestemt ord eller en sætning, så vælg det i kildestrengen og vælge Søg i TM fra menuen. Du kan også søge efter en ord- eller en sætningsforklaring i projektterminologien og Wikipedia.

Bemærk:Opret Udtryk-muligheden i denne sektion er kun tilgængelig for administratorer.

Searh term

Skift til en anden fil

Følg disse trin for at oversætte strenge fra de øvrige filer:

 1. Open the Menu or click on the current file name in the top left corner.
 2. Choose File > Open.
  Open file
 3. Markér den ønskede fil og klik på Åbn. Alternatively just double-click on the necessary file.
  Choose file

To see all strings of the project, use the Menu in the top left corner, go to File > All Strings. Alternatively click on the current file name in the top left corner > All Strings.

Erstatte i Foreslået Oversættelser

Du kan nemt finde og erstatte foreslåede oversættelser vha. funktionen Erstat i Oversættelser.

Følg disse trin for at ændre dine tidligere tilføjede oversættelser:

 1. Vælg på Projektsiden det passende sprog.
 2. Click All Strings > Translation or choose a file for translation.
 3. Open the Menu in the top left corner.
 4. Go to File > Replace in Translations.
  Replace translations
 5. Insert the word, phrase, or sentence you want to substitute and the text to replace it with.
  Insert text
 6. Klik på Forhåndsvisning for at finde de strenge, som blive erstattet.
  Preview
 7. Vælg de oversættelser, du vil erstatte, og klik på Estat Markerede for at færdiggøre.

Advanced Filter

You can create a custom filter of strings by clicking the Filter strings icon and choosing Advanced Filter option.
You can choose multiple filter parameters (e.g., strings added, strings updated, translations updated, Labels and more) based on your specific needs to sort the strings. This might help to find the necessary information much faster.

In the below screenshot, you may see the strings are filtered by Translations updated interval, the Labels that the filtered strings should be marked with, the Comments, Visibility, and Approved by parameters as well as sorted by Alphabet in Descending order. Advanced Filter

Hide Context in Side-by-Side Mode

Kontekst vises som standard. Use Info icon to hide context and other information like translation or approval date, suggestion authors. Uden kontekst fylder strenge mindre på skærmen.

Hide Context

Opgaver i Redigeringsværktøjet

Når en oversætter/korrekturlæser har en tildelt opgave, er alle opgaveroplysninger tilgængelige via Redigeringsværktøjet:

 1. Opgavenavnetfremgår øverst på værktøjsbjælken.
 2. Filtre og søgninger gælder alene en bestemt opgave.
 3. Opgaveoplysninger kan tilgås ved at klikke på menuen i øverste venstre hjørne.

Opgavemenuen består af flg. komponenter og funktioner:

 • navn, forfaldsdato, sprog samt opgavetype
 • muligheder for at down-/uploade oversættelser til den forhåndenværende opgave
 • mulighed for at afslutte den forhåndenværende opgave (knappen “Afslut Redigeringsværktøj”) og returnere til opgavelisten Opgavemenu

Var denne artikel nyttig?