Proje Düzenleyin

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Crowdin projesini düzenleyin.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/edit-project?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
name isteğe bağlı dizgi Proje adı.
languages isteğe bağlı dizilim Bir projenin çevrilmesi gereken dil kodları dizilimi.
join_policy isteğe bağlı dizgi Proje katılma ilkesi. Kabul edilebilir değerler:
 • open
 • private
language_access_policy isteğe bağlı dizgi Proje üyelerinin hedef dillere nasıl erişebileceğini tanımlar. Kabul edilebilir değerler:
 • "open" - herhangi bir çevirmen herhangi bir dile erişebilir.
 • "moderate" - çevirmene belirli bir dile erişim verilmelidir.
hide_duplicates isteğe bağlı tamsayı Çoğaltılmış dizgilerin çevirmenlere görüntülenmesinin veya otomatik olarak gizlenmesinin ve çevrilmesinin gerekip gerekmediğini tanımlar. Kabul edilebilir değerler:
 • 0: Göster – çevirmenler her örneği ayrı olarak çevirecek
 • 1: Gizle (düzenli algılama) - tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacak
 • 2: Göster, ancak bunları otomatik çevir
 • 3: Bir sürüm dalı içinde göster (düzenli algılama) - kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir
 • 4: Gizle (tam algılama) - tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacak
 • 5: Bir sürüm dalı içinde göster (tam algılama) - kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir
export_translated_only isteğe bağlı bool Sadece çevrilmiş dizgilerin son dosyaya aktarılıp aktarılmayacağını tanımlar. Sonuçta ortaya çıkan dosyalara hasar verebileceğinden projenizde metin (*.html, *.txt, *.docx vb.) belgeleri varsa, bu seçeneği ayarlamanızı önermiyoruz. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
export_approved_only isteğe bağlı bool Sadece 1 olarak ayarlanırsa onaylanmış çeviriler sonuçta ortaya çıkan ZIP dosyasına aktarılacaktır. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
auto_translate_dialects isteğe bağlı bool Çevrilmemiş lehçe dizgileri dışa aktarılan dosyada otomatik olarak çevrilecek ve ana dilden gelen çevirilerden yararlanılacaktır. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
public_downloads isteğe bağlı bool "İndir" düğmesinin Crowdin web sayfalarında herkese görünür olup olmadığını tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
use_global_tm isteğe bağlı bool Çevirilerin Crowdin Genel Çeviri Belleği’nden yararlanıp yararlanmayacağını tanımlar. Bu seçeneği kullanırken, projenizde yapılan herhangi bir çeviri Crowdin Genel ÇB’ne otomatik olarak işlenecektir. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
logo isteğe bağlı dosya Crowdin’de proje logosu.
cname isteğe bağlı dizgi Crowdin projesi için özel etki alanı adı.
description isteğe bağlı dizgi Proje açıklaması.
qa_checks isteğe bağlı dizilim KG denetimlerinin projede etkin olmasının gerekip gerekmediğini tanımlar. Anahtar olarak KG denetimi parametresini belirtmek zorundasınız (KG Denetimi Parametrelerine Genel Bakış). Olası anahtarlar şunlardır:
 • "enabled" — etkisizleştirilen KG denetimlerini etkinleştirin
 • "empty" — Boş çeviri
 • "size" — Uzunluk sorunları
 • "tags" — Etiketler uyuşmazlığı
 • "spaces" — Boşluklar uyuşmazlığı
 • "variables" — Değişkenler uyuşmazlığı
 • "punctuation" — Noktalama işaretleri uyuşmazlığı
 • "symbol_register" — Büyük/küçük harf uyuşmazlığı
 • "special_symbols" — Özel karakterler uyuşmazlığı
 • "wrong_translation" — “Yanlış çeviri” sorunları
 • "spellcheck" — Yazım denetimi
 • "icu" — ICU sözdizimi
Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
Not! Bu seçenek sadece kuruluş planları için kullanılabilir.
webhook_file_translated isteğe bağlı dizgi Proje dosyalarından biri çevrildiğinde bu URL’yi açın. URL, "project" - proje tanımlayıcısı, "language" - dil kodu ve "file" - dosya adı ile açılacaktır.
webhook_file_proofread isteğe bağlı dizgi Proje dosyalarından biri düzeltildiğinde bu URL’yi açın. URL, "project" - proje tanımlayıcısı, "language" - dil kodu ve "file" - dosya adı ile açılacaktır.
webhook_project_translated isteğe bağlı dizgi Proje çevirisi tamamlandığında bu URL’yi açın. URL, "project" - proje tanımlayıcısı ve "language" - dil kodu ile açılacaktır.
webhook_project_proofread isteğe bağlı dizgi Proje düzeltme okuması tamamlandığında bu URL’yi açın. URL, "project" - proje tanımlayıcısı ve "language" - dil kodu ile açılacaktır.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı ile yanıt verir (language_access_policy = open olduğunda).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>http://translate.ornek.com/project/deneme-projesi-api/invite</invitation>
 <url>http://translate.ornek.com/project/deneme-projesi-api</url>
</project>
"Moderate" language_access_policy olan projeler için yanıt örneği.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>
  <item>
   <language>Ukrainian</language>
   <translator>http://translate.ornek.com/project/deneme-projesi-api/invite?d=7585662585d5d32307d3937373</translator>
   <proofreader>http://translate.ornek.com/project/deneme-projesi-api/invite?d=3585k635r4d5d32307d3937373</proofreader>
  </item>
 </invitation>
 <url>https://crowdin.com/project/test-project-api</url>
</project>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
 -F "logo=@logo.png" \
 -F "name=yeni proje adı" \
 -F "description=yeni proje açıklaması" \
 -F "cname=yeni.ornek.com" \
 -F "languages[]=de" \
 -F "languages[]=fr" \
 -F "languages[]=zh-CN" \
 -F "hide_duplicates=1" \
 -F "export_approved_only=0" \
 -F "public_downloads=1" \
 -F "qa_checks[enabled]=1" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/edit-project?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/edit-project?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = 'new project name';
$post_params['join_policy'] = 'open';
$post_params['languages[0]'] = 'fr';
$post_params['languages[1]'] = 'de';
$post_params['languages[2]'] = 'zh-CN';
$post_params['qa_checks[enabled]'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?